DKM Al Ikhlas

Tafsir ba’da Subuh

Tafsir ba’da Subuh di Al Al Ikhlas hari ini, surat : Surat Al – Ma’aarij Ayat : 19 s/d 35

 

* ¨bÎ) z`»|¡SM}$# t,Î=äz %·æqè=yd ÇÊÒÈ   #sŒÎ) çm¡¡tB •Ž¤³9$# $Yãrâ“y_ ÇËÉÈ   #sŒÎ)ur çm¡¡tB çŽö sƒø:$# $¸ãqãZtB ÇËÊÈ   žwÎ) tû,Íj#|ÁßJø9$# ÇËËÈ   tûïÏ%©!$# öNèd 4’n?tã öNÍkÍEŸx|¹ tbqßJͬ!#yŠ ÇËÌÈ   šúïɋ©9$#ur þ’Îû öNÏlÎ;ºuqøBr& A,ym ×Pqè=÷è¨B ÇËÍÈ   È@ͬ!$¡¡=Ïj9 ÏQrã ósyJø9$#ur ÇËÎÈ   tûïÏ%©!$#ur tbqè%Ïd‰|ÁムÏQöqu‹Î/ ÈûïÏd‰9$# ÇËÏÈ   tûïÏ%©!$#ur Nèd ô`ÏiB É>#x‹tã NÍkÍh5u‘ tbqà)Ïÿô±•B ÇËÐÈ   ¨bÎ) z>#x‹tã öNÍkÍh5u‘ çŽö xî 5bqãBùtB ÇËÑÈ   tûïÏ%©!$#ur ö/ãf öNÎgÅ_rã àÿÏ9 tbqÝàÏÿ»ym ÇËÒÈ   žwÎ) #’n?tã óOÎgÅ_ºurø—r& ÷rr& $tB ôMs3n=tB öNåkß]»yJ÷ƒr& öNåk¨XÎ*sù çŽö xî tûüÏBqè=tB ÇÌÉÈ   Ç`yJsù 4ÓxötGö/$# uä!#u‘ur y7Ï9ºsŒ y7Í´¯»s9résù ç/èf tbrߊ$yèø9$# ÇÌÊÈ   tûïÏ%©!$#ur öLèe öNÍkÉJ»oY»tBL{ ôMÏdωôgtãur tbqããºu‘ ÇÌËÈ   tûïÏ%©!$#ur Nèd öNÍkÌEºy‰»pkyÎ/ tbqßJͬ!$s% ÇÌÌÈ   tûïÏ%©!$#ur öLèe 4’n?tã öNÍkÍEŸx|¹ tbqÝàÏù$ptä† ÇÌÍÈ   y7Í´¯»s9ré& ’Îû ;M»¨Zy_ tbqãBt õ3•B ÇÌÎÈ  

19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

20. apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,

21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir,

22. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,

23. yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

26. dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,

27. dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

28. karena Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

29. dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

30. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki[1512], Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

31. Barangsiapa mencari yang di balik itu[1513], Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

32. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

33. dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.

34. dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

35. mereka itu (kekal) di syurga lagi dimuliakan.

[1512] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

[1513] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: